Katedra Informatyki Stosowanej

Działalność naukowa

Udział w konferencjach naukowych

2010

 1. M. Seredyński, R. Kotowski, W. Mąka, Cooperative Optimization in Cellular Automata –  based Multiagent Systems with Spatio-temporally Generalized Prisoner’s Dilemma Model, The 4th International KES Symposium on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications, 23-25 June 2010, Gdynia, Poland
 2. K. Bojar, V.I. Alshits, J. P. Nowacki, A. Drabik, R. Kotowski, Electro-Elastostatic Fields of a Dislocation in Piezoelectric Plate,  The Third Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’2010, May 30 – June 2, 2010, Ptuj, Slovenia
 3. R. Kotowski, M. Toho, The age of Electro-magnetic Waves in Japan. A Short Story, XX Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, 29 sierpnia – 1 września 2010, Zamek Książ w Wałbrzychu
 4. R. Kotowski, T. Lenkowska, Smart and Meta Materials – New Trends in Material Technology, XX Jubileuszowe Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, 29 sierpnia – 1 września 2010, Zamek Książ w Wałbrzychu
 5. J.P. Nowacki, R. Kotowski, Line Defects in Thin Piezoelectric Layers, 37th Solid Mechanics Conference SolMech 2010, September 6-10, 2010, Warsaw, Poland

2009

 1. M. Błasiak, R.K. Kotowski, Propagacja fal elektro-sprężystych w przetworniku piezoelektrycznym z defektami strukturalnymi, XIX Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, PTZE 2009, 21-24 czerwca 2009, Worliny

 2. M. Seredyński, R. Kotowski, W. Mąka, P. Bouvry, Collective Behaviour in Spatio-temporally Generalized Prisoner’s Dilemma Automata 2009, 15th International Workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems, October 10-12, 2009, Sao José dos Campos, SP – Brazil

 3. Rolisław J. Kolbusz, Romuald Kotowski, Krzysztof Kasianiuk, Meta-Game HOLOS as a Multi-Agent Decision-Making Laboratory, 1st International Conference on Computational Collective Intelligence – Semantic Web, Social Networks & Multiagent Systems, 5-7 October, 2009 Wrocław (Poland)

 4. Marek Chlebuś, Wojciech Kamiński and Romuald Kotowski, Collective Prisoner’s Dilemma Model of Arti cial Society, 1st International Conference on Computational Collective Intelligence – Semantic Web, Social Networks & Multiagent Systems, 5-7 October, 2009 Wrocław (Poland)

2008

 1. V.I. Alshits, R.K. Kotowski, P. Tronczyk, Magnetoplastic effect in nonmagnetic materials: experimental studies and computer simulations, The 15th ICCES Conference, ICCES08, 17-22 March 2008, Honolulu, Hawaii, USA

 2. R. Kotowski, V.I. Alshits, P. Tronczyk, Computer simulation of the influence of thermal and magnetic fields on the plasticity of nonmagnetic crystals, XVIII Symposium PTZE’2008 i Second Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’2008, June 1 – 4, 2008, Zamość

 3. J.P. Nowacki, V.I. Alshits, R.K. Kotowski, P.K. Tronczyk, Computer Simulations of Dislocation Motion in Crystals, 8th.World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 –July 5, 2008, Venice, Italy

 4. R.K. Kotowski, V.I. Alshits, A. Drabik, P.K. Tronczyk, Computer Simulations Of Magnetoplasticity in Nonmagnetic Materials, 8th.World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30 –July 5, 2008, Venice, Italy

2007

 1. Romuald Kotowski, Vladimir I. Alshits, Piotr Tronczyk, Symulacja komputerowa magnetoplastyczności – ruch dyslokacji w polu magnetycznym, XVII Sympozjum Środowiskowe PTZE, 18-20 czerwca 2007,  Rydzyna

2006

 1. V.I. Alshits, R. Kotowski, P. Tronczyk, Computer Simulation of Magnetoplasticity, Dislocation Motion in Magnetic and Stress Fields, Symposium on Applied Electromagnetics SAEM 2006, June 8-10, 2006, Ochrid, Macedonia

 2. Romuald Kotowski, Piotr Tronczyk, Algorytm symulacji komputerowej ruchu dyslokacji w krysztale, XIII Warsztaty Naukowe PTSK, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 31.08 – 02.09.2006, Kazimierz Dolny n/Wisłą

2005

 1. Piotr Tronczyk, Romuald Kotowski, Symulacja komputerowa ruchu dyslokacji, IV Sympozjum Modelowanie i symulacja komputerowa w technice MiS – 2005, 12 – 13.04.2005, Łódź

 2. V.I. Alshits, A. Drabik, R. Kotowski, P. Tronczyk, Numerical experiments
  with magnetoplasticity – first results
  , 12th International Symposium on Interdisciplinary Electromagnetic, Mechanic & Biomedical Problems ISEM’2005, September 12-14, 2005, Bad Gastein, Austria
 3. R. Kotowski, P. Tronczyk, A. Drabik, Computer simulation of magnetoplasticity –
  preliminary remarks, The Third Slovenian – Polish Joint Seminar on Computational
  and Applied Electromagnetics,June 6-8, 2005,  Maribor, Slovenia

2004

 1. P. Tronczyk, R. Kotowski, Symulacja komputerowa w czasie rzeczywistym, III Sympozjum Modelowanie i symulacja komputerowa w technice MIS’2004, Łódź, 20-21.04.2004 r.

 2. V.I. Alshits, R. Kotowski, Zjawisko magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych, XIV Sympozjum Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce”, 21-23 czerwca 2004, Zakopane

 3. P. Tronczyk, R. Kotowski, Detekcja samokolizji w trakcie symulacji komputerowej wiotkich obiektów, XI Warsztaty Naukowe PTSK Symulacja w badaniach i rozwoju, 1-4.IX. 2004, Białystok-Augustów

 4. V.I. Alshits, V.N. Lyubimov, A. Radowicz. Nonpiezoactivity in piezoelectrics: basic properties and topological features. Proc. 5th German-Greek-Polish Symposium „Advances in Mechanics”, September 12-18, 2004, Bad Honnef, Germany, pp. 3-4.

 5. V.I. Alshits, V.N. Lyubimov, J.P. Nowacki, A. Radowicz. Method of resonance excitation of SH guided waves in piezoelectric layered structure. Proc. 5th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, 2004, October 1-2, Kielce-Cedzyna, Poland, pp. 259-262.

 6. V.I. Alshits, V.N. Lyubimov, A. Radowicz. Topological features of electric components accompanied acoustic bulk waves in piezoelectrics. Proc. The International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP – 04, 2004, November 17-19, Poznań, Poland

Działalność popularyzatorska

2010

 1. R. Kotowski, Matematyka w szkole  i w uczelni technicznej, Konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Próbny egzamin maturalny z matematyki jako diagnoza stanu przygotowania uczniów do obowiązkowego egzaminu z matematyki, Łomża, 18 lutego 2010
 2. R. Kotowski, …w drodze na studia… Współpraca Szkół Wyższych z Nauczycielami Matematyki, Konferencja Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, 10 maja 2010

Festiwal Nauki 25.IX.2010

 1. R. Kotowski, Inteligentne metamateriały. Materiały inteligentne potrafią zbierać i przetwarzać informacje, a następnie przekazywać je do obserwatora lub urządzenia monitorującego. Znajdują wielorakie zastosowania – w medycynie i w wojsku. Są nadzieją na polepszenie jakości życia.
 2. P. Tronczyk, Zastosowanie fraktali w grafice komputerowej.     Zaprezentujemy różne metody konstruowania fraktali oraz możliwości zastosowania ich w grafice komputerowej.
 3. W. Kamiński, Komputerowy model sztucznego społeczeństwa. Dylemat Więźnia to jeden z najpopularniejszych schematów podejmowania decyzji. Wykorzystując go, pokażemy komputerowy model sztucznego społeczeństwa. Pokażemy, jak społeczeństwo bazujące na interakcji i kooperacji ewoluuje pod względem ekonomiczno-emocjonalnym.


Projekty badawcze

 1. Projekt badawczy KBN MNiI nr 4 T07A 023 27 na lata 2004 – 2007

Tytuł projektu badawczego: Badanie zjawiska magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej
Zespół badawczy: dr Romuald Kotowski (kierownik projektu),
prof. dr hab. Vladimir I. Alshits, mgr Piotr Tronczyk (wykonawcy)

Przedmiotem badań jest zjawisko magnetoplastyczności (MPE), odkryte w roku 1986 przez V.I. Alshitsa, (jednego z realizatorów projektu) w Instytucie Krystalografii im. A.W. Szubnikowa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. MPE polega na modyfikacji oddziaływań dyslokacji (liniowych defektów struktury krystalicznej materiału) z punktowymi zanieczyszczeniami sieci krystalicznej pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. W rezultacie okazuje się, że materiały niemagnetyczne umieszczone w polu magnetycznym zmieniają w sposób istotny swoje właściwości mechaniczne i fizyczne. Z punktu widzenia fizyki klasycznej, MPE w materiałach niemagnetycznych jest zjawiskiem nieoczekiwanym, jednakże może być stosunkowo łatwo zrozumiane jako przejaw w makroskali efektów kwantowych. Istnieją bardzo silnie udokumentowane przypuszczenia, że natura MPE jest związana z ewolucją wypadkowego spinu systemu linia dyslokacji – atom domieszki (lub układy atomów domieszek), co prowadzi do przebudowy charakteru oddziaływania między tymi defektami strukturalnymi. Możliwe jest więc występowanie MPE w szerokiej klasie materiałów. Dotychczas stwierdzono jego istnienie w dielektrykach (kryształy jonowe typu NaCl), w metalach niemagnetycznych (Zn, Al), w półprzewodnikach (Si, InSb), w fullerenach (C60), w polimerach i w innych złożonych strukturach organicznych i nieorganicznych. Badania MPE są prowadzone intensywnie od w roku 1986 przez kilka laboratoriów w Rosji, na Ukrainie i w Izraelu.

Celem projektu jest uzupełnienie danych eksperymentalnych wynikami symulacji komputerowych i przerzucenie pomostu między zjawiskami w skali mikro (depinning pojedynczego segmentu linii dyslokacji), a zjawiskami w skali makro (plastyczne płynięcie lub wzmocnienie materiału). W projekcie proponuje się sformułowanie modelu fizycznego MPE, na podstawie zgromadzonego bardzo bogatego materiału doświadczalnego i prac teoretycznych. Następnie, opracowane będą programy komputerowe umożliwiające symulację zjawisk powodujących wystąpienie MPE.

W szczególności badana będzie zależność prędkości ruchu dyslokacji od rozkładu defektów punktowych kotwiczących linię dyslokacji, od przyłożonego naprężenia zewnętrznego, od temperatury i od zewnętrznego pola magnetycznego (stałego i zmiennego), a następnie badanie wpływu na ruch dyslokacji skupisk defektów punktowych, innych defektów liniowych i sprzężonych pól mechanicznych, termodynamicznych i elektromagnetycznych. Szczególne zainteresowanie wzbudza możliwość określenia wpływu założonych i występujących w trakcie generowania losowego rozkładu defektów punktowych funkcji rozkładu długości segmentów na: średni czas odczepiania się segmentów linii dyslokacji od punktów zakotwiczeń, gęstość dyslokacji ruchomych, prędkość przemieszczania się dyslokacji w obecności pól sprzężonych. Jest to zadanie trudne, ale wykonalne. Realizacja tego zadania pozwoli na uzyskanie wiedzy niemożliwej do osiągnięcia innymi technikami, np. metodami mikroskopii elektronowej i obserwacjami śladów wyjścia dyslokacji na powierzchnię próbki po jej wytrawieniu. Symulacje komputerowe pozwolą na łatwiejsze i tańsze prowadzenie dalszych prac badawczych tego zaiste bardzo interesującego i nieoczekiwanego zjawiska, a mogącego mieć duży wpływ na nowoczesne technologie i materiały. Zjawisko będące przedmiotem projektu, ma całkiem jasno określoną wartość w przewidywanych zastosowaniach, gdyż otwiera nową klasę tzw. materiałów inteligentnych (smart materials), których wzmocnienie i uplastycznienie może być sterowane za pomocą zewnętrznego pola elektromagnetycznego.

 1. Projekt badawczy KBN PJWSTK na 2003 rok

Tytuł projektu badawczego: Modelowanie jeziorka spawalniczego metodą elementów skończonych z wykorzystaniem pakietu ADINA
Zespół badawczy: dr Romuald Kotowski (kierownik projektu),
mgr Piotr Tronczyk (wykonawca)

Celem projektu badawczego była symulacja komputerowa jeziorka spawalniczego. W trakcie symulacji przeprowadzono szereg eksperymentów numerycznych polegających na badaniu właściwości jeziorka spawalniczego dla różnych warunków spawania i dla różnych materiałów. Otrzymane wyniki numeryczne zostaną porównane z dostępnymi danymi doświadczalnymi i zwizualizowane dynamicznie. Dodatkowym celem badań był zdobycie doświadczeń z pakietem ADINA w punktu widzenia procesu dydaktycznego nauczania symulacji komputerowej w PJWSTK. Badania prowadzono na bazie współczesnej teorii termodynamiki procesów nieodwracalnych z uwzględnieniem wymiany ciepła, masy i energii. Studiowano przepływy ciekłego metalu i przemiany fazowe zachodzące w trakcie procesu spawania. Ruch ciekłego metalu i związany z nim transfer ciepła wywiera istotny wpływ na końcowy kształt jeziorka spawalniczego. Celem naukowym badań było znalezienie związków warunków spawania z ostatecznym kształtem jeziorka spawalniczego.

 1. Projekt badawczy KBN PJWSTK na lata 2003 — 2006

Tytuł projektu badawczego: Statyczne i dynamiczne pola sprzężone w ośrodkach anizotropowych, niejednorodnych i z mikrostrukturą
Zespół badawczy: dr Romuald Kotowski (kierownik projektu),
dr Jerzy P. Nowacki, prof. Vladimir I. Alshits (wykonawcy)

Celem projektu badawczego jest analityczne i numeryczne badanie fundamentalnych właściwości statyki i dynamiki ośrodków anizotropowych, niejednorodnych i mikrostrukturalnych. Szczególny nacisk położono na uwzględnienie występujących w badanych materiałach różnego rodzaju sprzężeń, takich jak termosprężystość, piezoelektryczność itd. Poszukiwane będą nowe zjawiska fizyczne (i ich właściwości) występujące tylko w ciałach o złożonej strukturze, a nie występujących w „prostych” materiałach. Duży nacisk zostanie położony na analizę pól sprzężonych (elektro-sprężystych, magneto-sprężystych, termo-sprężystych itp.) pojawiających się w badanych ośrodkach materialnych, a wywoływanych w tych ośrodkach przez różnego typu źródła, takie jak statyczne defekty krystaliczne, specyficzne rozkłady sił lub akustyczne fale własne. Analizowane będą nowe typy defektów (liniowe i powierzchniowe), a także nowe różnego typu fale własne i sposoby ich rezonansowego wzbudzania. Badane materiały to monokryształy, bikryształy, ośrodki słoiste…, czyli materiały będące przedmiotem zainteresowania przemysłu. Specjalna uwaga zostanie skierowana na modele matematyczne i fizyczne badanych zjawisk, będących przedmiotem odpowiednich symulacji komputerowych. Prezentacja otrzymanych wyników będzie w pełni wykorzystywać dostępne współcześnie narzędzia informatyczne.
Wyniki badań będą publikowane w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych i prezentowane podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.