Katedra Informatyki Stosowanej

EMM

Elementy Modelowania Matematycznego

SEMESTR: I

POZIOM: magisterskie

STRESZCZENIE

Celem wykładu Elementy Modelowania Matematycznego (EMM) jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, intuicjami oraz prostymi technikami modelowania danych, w stopniu wystarczającym do praktycznego ich wykorzystania. Program wykładu obejmuje takie przykładowe techniki, jak regresja i dyskryminacja liniowa, modele Bayesa, modele Markova, modele kolejkowe, programowanie liniowe, budowa modeli danych w postaci drzew i reguł decyzyjnych, testowanie hipotez statystycznych, modelowanie metodami teorii gier. Przedstawione zostaną zalety, możliwości i ograniczenia poszczególnych metod.

LITERATURA PODSTAWOWA:

  • J. Koronacki, J. Mielniczuk. Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT, Warszawa 2001.
  • P. Cichosz. Systemy uczące się. WNT, Warszawa 2000
  • A. Webb. Statistical Pattern Recognition. Wiley, 2002
  • J. Jakubowski, R. Sztencel. Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. SCRIPT, Warszawa 2001
  • M. Sysło, N. Deo, J. Kowalik. Algorytmy optymalizacji dyskretnej. PWN, Warszawa 1999

WYMAGANE PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE:

  • algebra;
  • analiza matematyczna;

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

  • dwa kolokwia zaliczeniowe (zaliczenia dla 50% +1 pkt)
  • egzamin